Ngày 25/04: Tưởng niệm sự hy sinh và cống hiến vì những điều tốt đẹp hơn