Ngày càng nhiều người mất cảm hứng làm việc do đại dịch