Ngày hoạt động cuối cùng của Apple Daily, người dân xếp hàng mua báo