Ngày nay có phải bạc vẫn còn bị định giá thấp không?