Tại sao bạc lại rẻ như vậy? Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc