Ngay từ đầu đã là rủi ro suy thoái chứ không phải lạm phát