Ba kiếp luân hồi, vì sao vừa sinh ra trên thân đã mọc chân lợn