Nghị sĩ muốn chấm dứt việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ