Nghị sĩ Quốc hội đọc câu chuyện về The Epoch Times trước Hạ viện

‘The Epoch Times đại diện cho tự do,’ Dân biểu Ralph Norman nói trong bài diễn văn đã được ghi vào Hồ sơ Quốc hội