Nghị sĩ: Việc kết án thành viên gia đình của cư dân Hoa Kỳ vì đức tin phơi bày ‘bản chất thật sự của ĐCSTQ’