Nghị trình bí mật của Trung Cộng đằng sau việc cắt điện đột ngột của Trung Quốc