Nghị viện Thụy Điển bầu thủ tướng Đảng Ôn Hòa lên làm lãnh đạo liên minh cánh hữu