Nghiên cứu: Chích vaccine COVID-19 có thể dẫn đến liệt mặt

Nghiên cứu của JAMA cho thấy khả năng bị liệt mặt (liệt Bell) sau khi chích vaccine COVID-19 cao hơn so với giả dược