Nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ dịu dàng thu hút đàn ông hơn