Nghiên cứu: Gần 90% doanh nghiệp vẫn gặp gián đoạn chuỗi cung ứng