Nghiên cứu: Hơn 70% nông dân Canada cho biết cắt giảm phân bón cưỡng ép sẽ gây thiếu lương thực