Nghiên cứu: Hoa Kỳ là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine