Nghiên cứu: Hơn 10 triệu cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2022