Nghiên cứu: Kháng thể tồn tại hơn một năm sau khi nhiễm COVID-19