Nghiên cứu mới trên 9,500 phụ nữ cho thấy vaccine COVID-19 có thể dẫn đến rong kinh