Các nhà nghiên cứu kêu gọi ngừng chích vaccine COVID-19 cho thai phụ sau khi phân tích lại nghiên cứu của CDC