Nghiên cứu: Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu là do Mặt Trời chứ không phải do khí CO2