Nghiên cứu ước lượng tổng miễn dịch với virus Trung Cộng tại Texas gần 70% dân số