Nghiên cứu: Vaccine COVID-19 Johnson & Johnson có hiệu quả, thậm chí với các biến thể virus