Ngoại Trưởng: Anh không thể phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc