Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm vùng Vịnh để giải quyết căng thẳng hậu chiến tranh