Ngôn ngữ vô hình của mỹ thuật: Ẩn mình trong những điều triển hiện

Tác phẩm ‘Lady With an Ermine’ (Thiếu nữ cùng một chú chồn ermine) của danh họa Leonardo da Vinci