Người cung cấp tin cho hồ sơ chống ông Trump phải giải thích lý do sử dụng thông tin mật