Người dân Đại Liên thiếu lương thực khi chính quyền kéo dài phong tỏa