Người dân đánh giá hậu quả của đợt phong tỏa ở Thượng Hải