Người dân Hoa Kỳ có thể chống lại cuộc chiến văn hoá như thế nào?