Người dân ở vùng nông thôn Hoa Kỳ nói về hy vọng và lạc quan sẽ đến trong năm 2022