Người đàn ông vĩ đại nhỏ bé: Bài học từ ‘Cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ’