Người Hà Lan đẩy mạnh việc chống lại các quy định bắt buộc về khí hậu