Người Hồng Kông lưu vong thiết lập mạng lưới cộng đồng giúp đỡ đồng hương ở hải ngoại