Người Mỹ cần có mức thu nhập trên 100,000 USD để mua một ngôi nhà có giá trung vị ở Hoa Kỳ

Người dân cần có mức thu nhập hàng năm từ 156,814 đến 197,057 USD để mua một ngôi nhà thông thường ở California, Hawaii, Massachusetts, và Washington.