Người nghệ sĩ tài ba lấy cảm hứng sáng tác từ đức tin, đưa thư pháp truyền thống trở lại