Người nhập cư bất hợp pháp được nhận ‘hàng kệ’ sữa trong bối cảnh thiếu hụt sữa công thức cho trẻ em