Người nộp thuế rời bỏ California mang theo tổng thu nhập 8.8 tỷ USD sang các tiểu bang khác