Người phụ nữ sống sót sau 2 trải nghiệm cận tử, cứu thêm nhiều sinh mệnh khác