Người tái sinh vẽ tranh làm chứng, lên Twitter tìm người thân