Người tầm thường tự gây nhiễu loạn, bậc cao nhân vô vi nhi trị