Người thu nợ có thể liên lạc trực tiếp với người vay trên mạng xã hội