Người trong cuộc: Khi kinh tế bất ổn, người dân Hoa lục sử dụng các ngân hàng ở Hồng Kông như một phương thức chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc