Những người ủng hộ ESG: Phong trào chống ESG tạo ra ‘những lo ngại và thách thức’