Nhà hàng Trung Quốc thông báo đóng cửa khi Nam Hàn điều tra đồn công an bí mật của Trung Quốc