Nhà hoạt động: Cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của Trung Quốc vẫn tiếp tục không suy giảm