Nhà khai quốc Alexander Hamilton giúp Mỹ quốc trở thành một lực lượng kinh tế chủ lực