Tổng thống Harrison: Một nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc

Hồ sơ lịch sử: Loạt bài về những nhân vật ít được biết đến nhưng đã định hình thế giới của chúng ta