Nhà kinh tế học El-Erian: Chiến tranh Nga-Ukraine có thể đẩy lạm phát lên trên 10%